O NAS

A A A

 

Wniosek o zapewnienie dostępności


 
 

 

Zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej

Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej, zwanym dalej ,,wnioskiem o zapewnienie dostępności" (wzór - Załącznik nr 1).

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy,

 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno - komunikacyjnym,

 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,

 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny realizuje zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej można:

 • złożyć osobiście sekretariacie Szpitala od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00

 • przesłać pocztą na adres:
  Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
  ul. Ignacego Paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych

 • wysłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@szpital.walbrzych.pl 

W przypadku niezapewnienia dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni od dnia upływu terminów, o których mowa wyżej - zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Skargi można kierować do:

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
tel. (22) 50 55 500
adres e-mail: dostepnosc@pfron.org.pl 

lub

PFRON Oddział Dolnośląski
ul. Szewska 6/7, 50-053 Wrocław
tel. (71) 34 67 440

Informacje nt. postępowań skargowych na brak dostępności: (71) 77 30 365
adres e-mail: wroclaw@pfron.org.pl 


PLIK DO POBRANIA:

  

::  strona główna  ::  do góry  ::