O NAS

A A A

 

Deklaracja dostępności


 
 

 

WSTĘP DEKLARACJI

Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno - Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019, poz. 848) . Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.szpital.walbrzych.pl  i www.szpital.walbrzych.pl/wwrd/ 

 

DATA PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej www.szpital.walbrzych.pl: 2019-02-18 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-03-12 r.

Data publikacji strony internetowej www.szpital.walbrzych.pl/wwrd/: 2017-04-21 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-11-24 r.

 Data ostatniego przeglądu: 2023-03-31

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów i zdjęć.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-23 r. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dostępna jest wersja dla osób słabowidzących.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Skarbek. e-mail askarbek@szpital.walbrzych.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Informacja na temat dostępności architektonicznej budynków Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu ze wskazaniem możliwych utrudnień w dostępie i korzystaniu dla osób z niepełnosprawnościami

Podmiot leczniczy pn. Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu, zlokalizowany jest w Wałbrzychu, ul. Ignacego Paderewskiego 10 w dwóch odrębnych budynkach, połączonych ściśle ze sobą.

 

Budynek A - działalność lecznicza

 1. Dostępność wejścia do budynku. Dla pacjentów dostępne są dwa wejścia - niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do każdego z tych wejść prowadzą schody. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą skorzystać z wejścia od strony podjazdu dla karetek pogotowia, wejście jest umiejscowione na poziomie terenu. 

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. W budynku zlokalizowane są trzy dźwigi osobowe umożliwiające transport osób na wózkach inwalidzkich jak i osób leżących na łóżkach szpitalnych. Dźwigi osobowe zapewniają komunikację pionową z poziomu piwnic na poziom III piętra.  
   
  Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na poziomie parteru oraz na poziomie I, II i III piętra. Przestrzenie wewnętrzne  poczekalni, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń pielęgnacyjnych na oddziałach  umożliwiają  swobodne przemieszczanie się  osób o szczególnych potrzebach.

 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne). W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W Izbie Przyjęć znajdują się dyżurne wózki inwalidzkie do użytku przez osoby niepełnosprawne.

 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak oznaczonych dostępnych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem. Na terenie Szpitala jest portier, który wskazuje osobie niepełnosprawnej miejsce do parkowania.

 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.

 

Budynek B - poradnie specjalistyczne

 1. Dostępność wejścia do budynku. Dla pacjentów dostępne jest jedno wejście, do którego prowadzą schody oraz podjazd dla osób na wózkach z terenu dziedzińca wewnętrznego szpitala

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. W budynku zlokalizowany jest dźwig osobowy umożliwiający transport osób na wózkach inwalidzkich z poziomu parteru na poziom ostatniej kondygnacji tj. III piętra. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia. Na każdej kondygnacji znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Posadzki w budynku są antypoślizgowe. Przestrzenie wewnętrzne  poczekalni, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń pielęgnacyjnych  umożliwiają  swobodne przemieszczanie się  osób o szczególnych potrzebach.

 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne).W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących

 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak oznaczonych dostępnych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem. Na terenie Szpitala jest portier, który wskazuje osobie niepełnosprawnej miejsce do parkowania

 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.

 

Podmiot
Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno - Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
ul. Paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych
tel.: 74 88 77 101 lub 74 88 77 183
Adres strony internetowej
www.szpital.walbrzych.pl    

::  strona główna  ::  do góry  ::