DLA PACJENTA

A A A

 

Informacja dla osób głuchoniemych


 
 

Realizując postanowienia ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
(t.j. Dz.U.2017.1824) informujemy, że w Specjalistycznym Szpitalu Ginekologiczno - Położniczym im. E. Biernackiego w Wałbrzychu istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego przez osoby niesłyszące, mające problemy z komunikowaniem się w celu załatwienia sprawy związanej z pobytem i leczeniem pacjenta.

W tym celu osoba zainteresowana pomocą tłumacza powinna zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia w terminie, co najmniej na 3 dni robocze przed datą realizacji świadczenia, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W ww. zgłoszeniu prosimy zamieścić następujące informacje:

  • imię i nazwisko Pacjenta,

  • nr PESEL,

  • adres zamieszkania,

  • sposób kontaktu (e-mail, nr telefonu),

  • termin wizyty w poradni lub pobytu na oddziale.

Wypełniony Formularz zgłoszenia można przekazać:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@szpital.walbrzych.pl 

  • faksem na numer 74 88 77 103,

  • za pośrednictwem skrzynki podawczej na elektronicznej platformie e - PUAP,

  • osobiście lub listownie: Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno - Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu, ul. Ignacego Paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych

Po przyjęciu zgłoszenia Szpital zapewnia obsługę osoby uprawionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.

Pracownik Szpitala kontaktuje się bezpośrednio z osobą zgłaszającą, w sposób przez nią wskazany, potwierdzając możliwość realizacji zgłoszenia i jednocześnie ustalając sposób jego realizacji lub informuje o braku możliwości realizacji świadczenia.

W przypadkach nagłych, usługa tłumacza języka migowego realizowana będzie w formie telefonicznego wezwania tłumacza języka migowego z listy Rejestru tłumaczy języka migowego dostępnego na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

ZAŁATWIANIE SPRAWY PRZY POMOCY OSOBY PRZYBRANEJ

Osoby niesłyszące, mające problemy z komunikowaniem się w celu załatwienia sprawy związanej z pobytem i leczeniem pacjenta w Specjalistycznym Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. E. Biernackiego w Wałbrzychu mogą korzystać z pomocy osoby przybranej, tzn. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną do porozumiewania się w załatwieniu spraw.

Usługa tłumacza przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz.U.2017.1824)

 

 


  

::  strona główna  ::  do góry  ::